Mặt bằng

Mặt Bằng Điển Hình Sunshine Horizon :

Thiết kế các căn hộ :

CH01 15_MAU 03B_GLASS

CH01-16_MAU-2KEY01-GLASS

CH02-06A-08-11-12-14-15_MAU-02A

CH02-08-11-12-14_MAU-02A

CH03 03A_MAU 2KEY 03

CH03 03A_MAU 03A

CH05_MAU-3KEY-01

CH05_MAU 04A

CH06_MAU 1KEY 01 02

CH06_MAU 02C

CH06A__MAU-02B

CH09-10_MAU-2KEY-04

CH09_MAU-03D2

CH10_MAU-03D

CH12A_MAU-03C

CH12A_MAU-STUDIO01

0911786999
0933368877